poem

重读晏几道

临江仙·梦后楼台高锁 【宋】晏几道 梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时,落花人独立,微雨燕双飞。 记得小蘋初见,两重心字罗衣。琵琶弦上说相